Gweithiwr Cymorth – Y Gymuned Fyddar (rhan amser)

Cyflog: £10.30 yr awr. 7 - 13 awr yr wythnos yn ôl yr angen(Cyfwerth â £19,817 amser llawn)

Hwlffordd, Sir Benfro

Mae’r swydd hon wedi’i hariannu tan 30 Ebrill 2023 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Bydd yr ymgeisydd/ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio fel rhan o dîm. Bydd dyletswyddau’n cynnwys ymweliadau cartref ar draws y Sir, atgyweirio cymhorthion clywed, trefnu a darparu gweithgareddau clwb, yn ogystal â recriwtio a goruchwylio gwirfoddolwyr. Bydd deiliad y swydd hefyd yn gweithio gyda sefydliadau lleol i wella mynediad pobl f/Fyddar i wasanaethau lleol. Mae ymwybyddiaeth o fod yn fyddar ac ymrwymiad i warchod hawliau pobl f/Fyddar yn hanfodol. Dyddiad cau 31 Mai 2020. Cysylltwch â signandshareclub@outlook.com am becyn ymgeisio.

Bydd angen gwiriad DBS ar gyfer cyflawni’r swydd hon

Picture

 

Rhoddion

Bob blwyddyn mae angen i ni godi oddeutu £3,000 o roddion i ychwanegu at ein cyllid grant. Byddem yn falch iawn o glywed gennych chi pe byddech yn gallu ein cefnogi mewn unrhyw ffordd. Fel elusen, rydym ni’n dibynnu ar y rhoddion a’r grantiau rydym yn eu derbyn i sicrhau nad yw ein digwyddiadau a’n gweithgareddau’n rhy ddrud i’n haelodau. Nid yw llawer o’n haelodau yn gweithio neu maen nhw ar gyflogau isel. Os hoffech chi gyfrannu at ein gwaith; anfonwch siec yn daladwy i’r ‘Clwb Arwyddo a Rhannu’ gan ddefnyddio’r cyfeiriad cyswllt ar ein tudalen gyswllt. Os ydych yn drethdalwr, ystyriwch ychwanegu rhodd cymorth i’ch rhodd, gan ein bod ni’n gofrestredig â CThEM, ac yna gallwn hawlio’ch treth yn ôl ar ben eich rhodd.

Grantiau

Yn ddiweddar, rydym ni wedi llwyddo i sicrhau cyllid o £2,000 gan y Foyle Foundation tuag at ein clwb. Hoffem ddiolch iddynt am eu cefnogaeth.

Picture

Rydym hefyd wedi derbyn cyllid grant am gyfnod o 5 mlynedd o fis Mai 2018 - Ebrill 2023 o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol er mwyn sefydlu clybiau i’r rhai sy’n drwm eu clyw, cynnal ymweliadau cartref, cefnogi busnesau lleol i’w gwneud yn fwy hygyrch i bobl fyddar a thrwm eu clyw, ac i aildrefnu ein teithiau. Nawr, mae gennym ni dîm o Weithwyr Cefnogi ar gyfer y Gymuned Fyddar, sy’n teithio o amgylch y sir i ddarparu’r gwasanaethau hyn. Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth ariannol hon.

Picture

 

 

 

Share this page...

Forthcoming Events
Online Hard of Hearing Club 1st June 2020

Zoom meeting - request an invite

SA70 8PL

Time: 2pm - 3pm

Zoom meeting for anyone who is hard of hearing or deaf